Struktuur & Organisasie

Samestelling NG Kerk

 • Die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NG Kerk) bestaan as organisasie uit tien (10) sinodes. Nege sinodes is in Suid-Afrika. Die tiende sinode is in Namibië. Die sinodes se grense volg min of meer dié van die provinsies van die land.
 • Die 10 sinodes neem verantwoordelikheid vir die werk binne geografiese streke in Suider-Afrika. Die 10 sinodes bestaan uit 1 158 gemeentes wat in 144 ringe saamgegroepeer is met 1 074 765 doop- en belydende lidmate.
 • Elkeen van die verskillende sinodes het hulle eie sinodale struktuur met ‘n eie sinodale kantoor in die hoofsentrum (dorp of stad) wat daardie betrokke sinode bedien (Sien kaart). Elke sinode het ook jurisdiksie oor hulle eie werksaamhede.
 • Op die plaaslike vlak is die kerkraad van elke gemeente saam met die gemeentelike leraars (1602 predikante is in diens van die NG Kerk) verantwoordelik vir die pastorale versorging en uitbou van die kerk.
 • Saam vorm die tien sinodes die Algemene Sinode van die NG Kerk. Die Algemene Sinode het in 1962 tot stand gekom. Die Kantoor van die Algemene Sinode is tans in Pretoria gesetel met ander administratiewe komponente (hoofsaaklik kommunikasie en media) in Wellington en Bellville.

Samestelling Algemene Sinode

Die Algemene Sinode

 • Vergader elke 2 jaar en weer vanaf in 2017
 • Word saamgestel uit ‘n maksimum van 200 afgevaardigdes van sinodes
 • Funksioneer volgens Art 43 van die Kerkorde.

Moderamen

 • Hanteer sake tot volgende Algemene Sinode
 • Vergader 2x per jaar
 • Bestaan uit die Moderatuur, vier verteenwoordigers per sinode, en 4 addisionele lede.

Dagbestuur

 • Hanteer spoedeisende sake en vergader ten minste 4 x per jaar
  Bestaan uit die Voorsitter, Ondervoorsitter, Aktuarius, 2 addisionele lede en die Algemene Sekretaris

TAAKSPANNE VAN DIE ALGEMENE SINODE 2015-2-17

1. MODERAMEN

DAGBESTUUR VAN DIE MODERAMEN

Nelis

Moderator: Ds C (Nelis) Janse van Rensburg cjrens@telkomsa.net

Dirkie

Assessor: Ds DE (Dirkie) van der Spuy dvdspuy@moreleta.co.za

J VD Merwe

Aktuarius: Prof JM (Johan) van der Merwe  johanvdm@intekom.co.za

Gustav

Algemene Sekretaris: Dr GF Claassen Tel: 012 342 0092(k) 082 082 8561943 gustavc@ngkerk.org.za  

 

 

Moderatuurslede
Me Elize Bezuidenhout, Dr Chris van Wyk

SINODALE VERTEENWOORDIGERS

Wes-en-Suid Kaapland: Dr JF (Frederick) Marais, dr QE (Quintus) Heine, ds CJ (Charl) Stander, ds LJ (Leon) Venter
Oos- Kaapland: ds JJ (Jasper) Louw, ds DF (Deon) Oelofse, ds DW (Danie) Mouton, ds EGJ deG (Hansie) Schutte
Noord- Kaapland: ds GJ (Gert) Duursema, ds PG (Piet) Otto, ds R (Rion) Britz, ds PL (Louwtjie) Louw
KZN: ds FJ (Frikkie) van der Merwe, dr H (Heinrich) Theunissen, dr BJ (Barry) Tolmay, ds MW (Mauritius) Pienaar
Vrystaat: ds HM (Helgard) Janse Van Rensburg, prof SD (Fanie) Snyman , dr CHJ (Carin) Van Schalkwyk, dr PJ (Pieter) van Jaarsveld
Wes-Transvaal: ds N (Norma) Rossouw, ds JPA (Johan) Brink, ds NWJ (Nico) van Rensburg, dr JAM (Hannes) de Kock
Noordelike Sinode: dr L (Dewyk) Ungerer, dr JD (James) Kirkpatrick, ds PJ (Paul) Grobler, ds AS (Attie) Nel
Hoëveld: dr HH (Hugo) van der Linde, dr AL (Andre) Bartlett, ds T (Theo) Danzfuss, dr AS (Bertus) Koorts
Oostelike Sinode: dr LL (Lourens) Bosman, oudl DJ (Dawie) Klopper, ds F (Freddie) Schoeman, ds JJ (Jurgens) de Jager
Namibië: ds JJ (Pine) Pienaar, ds JHG (Johannes) Maritz, dr JC (Jan) Woest, me E (Elsabé) Horn

ADDISIONELE LEDE
Me EJ (Elize) Bezuidenhout,
Dr ACV (Chris) van Wyk
Dr E (Elize) Morkel
Ds Rethie van Niekerk

Verteenwoordigers van Taakspanne:
Leerstellige en Aktuele Sake: ds Heerden van Niekerk
Fondse en Bates: ds Johan Brink
Missionale Diakonaat: dr Botha van Aarde
Predikantesake: dr Dewyk Ungerer
Regte: Prof Johan vd Merwe

2. BEDRYFSPAN

Twee Personeellede van die Kantoor van die Algemene Sinode
Twee lede van die Taakspan Fondse en Bates
Twee lede van die Taakspan Regte
Twee kundige lede
Algemene Sekretaris

2.1 DIENSVERHOUDINGE – BEDRYFSPAN- SUBSPAN
Dr Dewyk Ungerer (Voorsitter)
Ds Francois Retief
Mnr Johan Kruger
Mnr Kenny Raats
Algemene Sekretaris

3.1 FONDSE EN BATES

Voorsitter: Ds Johan Brink, Posbus 186, Fochville 2515, tel 018 771 2566, faks 086 578 1011, sel 083 459 5214,
e-pos jpabrink@lantic.net
Skriba: Vakant
Di Bossie Minnaar en Monty Sahd (Wes-Kaapland)
Ds Danie Mouton en mnr Tommie van der Mescht (Oos-Kaap)
Dr Abraham Swanepoel en ds Mossie Mostert (Noord-Kaap)
Dr Leon Foot en mnr Adriaan de Ruiter  (Vrystaat)
Ds Petrus Botha en me Doretha Swanepoel (KZN)
Di Johan Brink en Nico van Rensburg (Goudland)
Dr Michiel van der Merwe en mnr Johan Kruger (Noor­delike)
Ds Danie Oosthuizen en dr Bertus Koorts (Hoëveld)
Ds Francois Retief (Oostelike)
Ds Clem Marais en mnr Thinus Smit (Namibië)

3.2 NAVORSING

Voorsitter: Prof Kobus Schoeman, sel 083 461 1990, e-pos dswjs@mweb.co.za en kerkspieel@ngkerk.org.za
Skriba: Mev Rinel Hugo, Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0092 x 202, faks 012 342 0370 of 012 342 0380,
e-pos rinelh@ngkerk.org.za
Prof Naas Swart
Dr Theo Swart
Ds Danie Mouton
Dr Chris van Wyk
Dr Zander van der Westhuizen
Dr Ian Nell
Ds Johan Avenant
Prof Cas Wepener
Dr Lourens Bosman
Ds Japie Coetzee(NHK)
Dr Frederick Marais
Kontak die kantoor van die Algemene Sinode: Rinel Hugo 012 342 0092

3.3 LEERSTELLIGE EN AKTUELE SAKE

Voorsitter: Dr Heerden van Niekerk (Wes-Kaap), 021 913 3520, 0837017011, hvn@cast-sa.co.za
Dr Jan Cloete (Oos-Kaap)
Ds Piet Otto (Noord-Kaap)
Mnr Riaan van Zyl (Vrystaat)
Dr Dawie Oosthuysen (KZN)
Dr Andries Kritzinger (Wes-Transvaal)
Dr Fanie Cronje (Noordelike)
Dr Danie Malan (Hoëveld)
Dr Auke Compaan (Oostelike)
Dr Jan Woest (Namibië)

3.4 REGTE

Voorsitter (Aktuarius): Prof Johan van Der Merwe 012 342 0092
Ondervoorsitter: Dr Dewyk Ungerer (Noordelike Sinode) Posbus 52292, Wierdapark 0149
tel 012 654 3121, sel 082 572 6463, e-pos dewyku@iafrica.com
Skriba: Ds Helgard Janse van Rensburg (Vrystaat), Posbus 22, Villiers 9840
tel 058 821 0112, faks 086 274 3872, sel 082 749 5052, e-pos: helgardjvrensburg@vodamail.co.za
Dr Quintus Heine (Wes-Kaapland)
Ds Deon Oelofse (Oos-Kaap)
Ds Gert Duursema (Noord-Kaap)
Dr Heinrich Theunissen (KZN)
Dr Hannes de Kock (Goudland)
Ds Theo Danzfuss (Hoëveld)
Prof Johan van der Merwe (Oostelike)
Ds Attie Nel (Noordelike)
Ds Hendrik van Zyl (Namibië)

3.5 TEOLOGIESE OPLEIDING

ALGEMENE KURATORIUM
Voorsitter: Dr Paul du Plessis (Noordelike)
Skriba: Ds Nico van Rensburg (Goudland)
Ds Monty Sahd (Wes-Kaapland)
Ds Phillip Coetzee (Oos-Kaap)
Dr Deon van Niekerk (Noord-Kaap)
Ds Helgard Janse van Rensburg (Vrystaat)
Dr Heinrich Theunissen (KZN)
Dr Hugo van der Linde (Hoëveld)
Sal aangewys word (Oostelike)
Dr Jan Woest (Namibië)
Dr Kobus Myburgh (UP)
Dr Frederick Marais (US)
Dr Willie vd Merwe (HK)
Dr Jan Lubbe (UVS)

3.6 KERKVERBAND

Dr Quintes Hein ( Wes-Kaapland)
Dr Chris van Wyk (Oos-Kaap)
Ds Gert Duursema (Noord-Kaap)
Dr Willem Botha (Vrystaat)
Dr Barry Tolmay (KZN)
Ds Nico van Rensburg (Goudland)
Ds Paul Grobler (Noordelike)
Ds Theo Danzfuss (Hoëveld)
Dr Jorrie Potgieter (Oostelike)
Dr Jan Woest (Namibië)
Dr Gustav Claassen

3.7 MISSIONALE KERKWEES

Projekspan:
Dr Lourens Bosman ( Gemeentebediening) Voorsitter
Dr  Barnard Steyn (Erediens en Liturgie)
Dr Gert Cordier (Misionale ekklesiologie)
Dr Jannie le Roux (Lidmaatbemagtiging)
Kundiges:
Dr Danie Mouton
Prof Nelus Niemandt
Dr Willem Pretorius
Algemene Kuratorium: Dr Frederick Marais

3.7.1 LIDMAATBEMAGTIGING SUBSPAN
Dr Jannie le Roux (Voorsitter) (Wes-Kaapland)
Ds Dewald Davel (Oos-Kaap)
Ds Frikkie Heymans (Noord-Kaap)
Ds Theo Oosthuizen (Vrystaat)
Ds Awie Erxleben (KZN)
Dr Cobus Niemand (Goudland)
Mnr Amos Schreuder (Noordelike)
Dr Gys Loubser (Hoëveld)
Dr  (Oostelike)
Ds Johannes Maritz (Namibie)

3.7.2 EREDIENS EN LITURGIE SUBSPAN
Dr Barnard Steyn (Voorsitter)
Ds Marie Brits (Wes-Kaapland)
Ds Wikus Wait (Oos-Kaap)
Ds Johan Conradie (Noord-Kaap)
Ds Gideon Lamprecht (Vrystaat)
Ds Tertius Naudé (KZN)
Ds Alewyn Burger (Goudland)
Ds Dieter de Bruyn (Noordelike)
Dr André Bartlet (Hoëveld)
Ds Fourie van den Bergh (Namibië)
FLAM – ds Faani Engelbrecht
VONKK – ds Jacques Louw

3.7.3 GEMEENTEBEDIENING SUBSPAN
Dr Lourens Bosman (Voorsitter) (Oostelike)
Ds Gielie Loubser (Wes-Kaapland)
Ds Johan van Zyl (Oos-Kaap)
Ds Louwtjie Louw (Noord-Kaap)
Ds Barnard Steyn (Vrystaat)
Ds Gawie van Jaarsveld(KZN)
Ds Norma Rossouw (Goudland)
Dr Chris Harris (Noordelike)
Ds Rudolf van der Westhuizen (Hoëveld)
Ds Johannes Maritz (Namibië)

3.7.4 MISSIONALE EKKLESIOLOGIE SUBSPAN
Dr Gert Cordier (Voorsitter) (Goudland)
Ds Gielie Loubser (Wes-Kaapland)
Ds Rethie van Niekerk (Oos-Kaap)
Ds Louwtjie Louw (Noord-Kaap)
Dr Gideon van der Watt (Vrystaat)
Dr Mike Heany (KZN)
Ds Jana de Lange (Noordelike)
Ds Jannie McDuling (Hoëveld)
Ds Johan Koen (Oostelike)
Dr Fourie van den Berg (Namibië)

3.8 GRONDHERVORMING EN LANDELIKE ONTWIKKELING

Ds Heerden van Niekerk ( Wes-Kaapland)
Mnr Thinus Ferreira (Oos-Kaap)
Ds Marais Kluge (Noord-Kaap)
Mr Bully Bothma (Vrystaat)
Ds SW Scott (KZN)
Mnr Apie Barnard (Goudlandl)
Ds Petrus Kriel (Noordelike)
Dr Samuel Louw (Hoëveld)
Mnr Pieter Luneburg (Oostelike)

3.9 NGK VROUE

Me Anso Steyn (Vrystaat): Voorsitter
Ds Ankia du Plooy (Wes-Kaapland)
Me Tania Bezuidenhout (Oos-Kaap)
Me Romaria Viviers (Noord-Kaap)
Me Annemie Oosthuizen (KZN)
Ds Irma van Rensburg (Goudland)
Ds Sonette Dippenaar (Noordelike)
Mariëtte van Eeden (Hoëveld)
Dobbie Booy (Oostelike)
Elsabe Horn (Namibië)
Ex officio: Rinel Hugo

3.10 JEUG : PROJEKSPAN

3.10.1 KATEGESE
Ds Johan Avenant : tel 012 661 9048, sel 072 287 4045, e-pos jcaven@netactive.co.za
Ds Tienie Bosman
Dr Charlene van der Walt
Ds Wynand van Niekerk
Ds Gielie Loubscher
Ds Maartje van der Westhuizen
Dr Paul du Toit
VGK:
Ds Ronnie Noemdoe
Ds Willy Julies

3.10.2 BELYDENISAFLEGGING
Ds Tienie Bosman (sameroeper): tel 012 460 9555, sel 083 627 5086, e-pos tienie@stellastraat.co.za
Prof Johan van der Merwe
Dr Paul du Plessis
Dr Andries Kritzinger
Ds Johan Avenant
Ds Fouche de Wet
Ds Danie Vermaak
Ds Gielie Loubser

3.10.3 JEUGINISIATIEWE
Ds Theodor van der Spuy
Ds Fouche de Wet (sameroeper)
Mnr Louis Britz
Me Melanie Therion
Me Anne-Marie Franken

3.10.4 JEUGNAVORSING
Dr Zander van der Westhuizen (sameroeper): sel 082 883 2302, e-pos ,a href="mailto:zvdwesthuizen@gmail.com">zvdwesthuizen@gmail.com

03.11 EKOLOGIE

Maatskaplike Dienste van die NG Kerk

 

NPO no 001-69

 

Maatskaplike Dienste word gesamentlik deur die familie van NG Kerke bedryf.

Die Maatskaplike Dienste is ‘n nie-winsgewende Christelike organisasie wat saamspan om ‘n verskil in menselewens te maak en hoop te bring.

Die organisasie fokus op die versorging van kinders, bejaardes, families, mense met gestremdhede en mense in nood.

Die NG Kerk se Maatskaplike Dienste word in 10 organisasies/provinsies en Namibië gelewer:

Die 10 organisasies vorm saam die Kerklike Maatskaplike Dienste Raad (KMDR) wat as ‘n netwerk en forum die organisasies op nasionale en internasionale vlak verteenwoordig. Die KMDR  bied ‘n ruimte waar die organisasies onderling met mekaar skakel, navorsing doen, inligting deel, en opleiding koördineer.

Sinode Hoëveld: Tutela

Sinode Wes-Transvaal: NG Welsyn Noordwes

Noordelike Sinode: CMR Noord

Sinode Kwa-Zulu Natal: Christelike Maatskaplike Dienste Kwa-Zulu Natal

Sinode Wes-en-Suid-Kaap & VGKSA Sinode Kaapland: BADISA

Sinode Vrystaat: ENGO

Sinode Oos-Kaap: CMR Oos-Kaap

Sinode Noord-Kaap: Caritas

Oostelike Sinode: CMR Mpumalanga

Oostelike Sinode: CMR Gauteng-Oos

Sinode Namibië: EcSOS

AGTERGROND:
Die NG Kerk lewer reeds sedert die einde van die negentiende eeu kerklike maatskaplike dienste.
Aanvanklik was die dienste hoofsaaklik vir: 
 • kinderhuise en weeskinders
 • kinders met gestremdhede  bv Dowes en Blindes
 • bejaardes
 • ongetroude vroue met ‘n krisisswangerskappe.
 • Werkverskaffings- en maatskaplike ontwikkelingsprojekte   
 • Tydens die Amoede-vraagstuk en die verstedelikingsproses  aan die begin van die twintigste eeu het die behoefte aan  maatskaplike werkers ontstaan. Die kerk  het begin met opleiding van maatskaplike werkers by Hugenote Kollege.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historiese oorsig

 

3.12 MISSIONALE DIAKONAAT

Me Elize Bezuidenhout (Voorsitter)
Me Rinel Hugo (Skriba)
Ds Averell Rust
Dr Willie van der Merwe
Dr Susan Louw
Mnr Louis de Kock
Dr Botha van Aarde

3.13 VDDG

Ds Willie van der Merwe,
Dr Carin van Schalkwyk
Dr Eddie Orsmond

3.14 SEISOEN VAN MENSWAARDIGHEID

Hierdie is ’n gesamentlike proses van die NG Kerk, NGKA, VGKSA en RCA.
Voorsitter: Dr Elize Morkel e-pos admin@menswaardigheid.co.za of admin@humandignity.co.za
Sekretaresse: Salomi Steenkamp, tel 021 957 7202
www.menswaardigheid.co.za of www.humandignity.co.za
Die Bestuurspan bestaan uit:
VGK: ds Collin Goeiman en ds Leepo Modise
NGKA: ds Tladi Pheko en dr Andries Hoffman
NGK: ds Leon Westhoff, ds Nelis J v Rensburg
RCA: Victor Pillay

3.15 LOODSKOMITEE KERKHERENIGING

Sal aangewys word

3.16 ARGIEF

Senior Argivaris: Me Karen Minnaar
​Posbus 34, Stellenbosch 7599, 083 306 9947, tel 021 882 9923, faks 086 617 5961/2/3, e-pos: karen@kaapkerk.co.za
Tel: 021 882 9923 | 083 409 2945   

Argief Stellenbosch: http://kerkargief.co.za
Argivaris, Bloemfontein – Mev Christa Botes
Argivaris, Pietermaritzburg – Mev Elize de Villiers
Argivaris, Pretoria – ds Gideon du Toit
Argivaris, Windhoek – ds Clem Marais
Gesamentlike Sinodale Kommissie van die NG Kerk van Transvaal: Dr Bertus Koorts
Kundige: Dr Retief Muller
Ex Officio: Inligtingsbeampte van die NG Kerk: Stellenbosch Bossie Minnaar

3.17 REFORMASIE 500

Algemene Sekretaris (Sameroeper)
Prof Robert Vosloo (Wes-en-Suid-Kaapland)
Ds Attie van Wyk (Oos-Kaapland)
Ds Gert Duursema (Noord-Kaapland)
Ds Hennie van Schalkwyk (KZN)
Dr Jan Lubbe (Vrystaat)
Dr Andries Kritzinger (Wes-Transvaal)
Dr Andrè van Niekerk (Noordelike)
Dr Danie Malan (Hoëveld)
Prof Johan van der Merwe (Oostelike)
Ds Clem Marais (Namibië)

3.18 BYBELVERTALING, -VERKLARING EN -VERSPREIDING

ALGEMENE TAAKSPAN BYBELVERTALING EN –VERKLARING
 

Voorsitter: Prof Francois Tolmie, UV, Posbus 339, Bloemfontein 9300, tel 051 401 3023, sel 083 450 5412 e-pos tolmief@ufs.ac.za|
Ondervoorsitter: Prof Dirk Human, tel 012 420 4016, sel 082 753 0401 e-pos dirk.human@up.ac.za
Skriba: Dr Chris van Wyk, Brewerweg 39, Somerstrand, Port Elizabeth 6001, tel 041 583 5115, sel 082 574 9191, e-pos acv.vanwyk@gmail.com

NG Kerk-dosenterade van die drie Teologiese Fakulteite:
OT: Proff Louis Jonker (US), Dirk Human (UP), Fanie Snyman (UV)
NT: Prof Marius Nel (US), prof Gert Steyn (UP), prof Francois Tolmie (UV)
Bybelgenootskap van Suid-Afrika:
DR Quintes Heine, Dr Dirk Taljaard
Addisionale lede:
OT: Dr Chris van Wyk, Prof Julie Claassens
NT: Drr Gerhard du Plooy, Neels du Randt
VGKSA Verteenwoordiger

3.18.1 SUBTAAKSPAN BYBELVERTALING
Prof Bernard Combrinck
Dr Chris van Wyk (Sameroeper)
Prof Julie Claassems
Dr Andrè Cilliers
Dr Gerhard du Plooy
Dr Neels du Randt
Prof Marius Nel

4. PREDIKANTESAKE

4.1 Bestuurspan:
Bestuurder: Dr Dewyk Ungerer, Posbus 13528, Hatfield, Pretoria 0028, tel 012 342 0092 (k), 012 654 3121 (h),e-pos dewyku@iafrica.com, sel 082 572 6463
Kerkregkundige: Prof Johan van der Merwe
Predikantebegeleiding en standplaasverwisseling: dr Pierre Goosen
Algemene Kuratorium: Sal aanwys
VBO Forum: dr Gerhard Botha
Regskundige: mnr Len Dekker
Regskundige: adv Fanie Visser
Kundige lede:
Ds Elize Klut
Dr Roelf Opperman
Dr Tertius Erasmus
Ds Charl Stander

4.1.2 Die Bestuurspan word een maal per jaar met die volgende lede uitgebrei:
Ds Charl Stander (Wes-en-Suid-Kaapland)
Ds Danie Mouton (Oos-Kaapland)
Ds Andrè de Villiers (Noord-Kaapland)
Ds Ben van Dyk(KZN)
Dr Ben Joubert (Vrystaat)
Dr Henk Gous (Wes-Transvaal)
Ds Paul Grobler (Noordelike)
Ds Kobus Sandenbergh (Hoëveld)
Dr Tertius Erasmus (Oostelike)
Dr Jan Woest (Namibië)

5. GLOBAL FUND

Projekbestuurder: Mnr Efraim Oppelt, Posbus 13528, Hatfield, Pretoria 0028
tel 012 342 0092, sel 084 582 4229, e-pos efraimO@ngkerk.org.za
Vir meer inligting oor dié projekte, kontak die KMDR Kantoor:
Me Rinel Hugo, Posbus 13528, Hatfield 0028
tel 012 342 0092 x 202, e-pos rinelh@ngkerk.org.za, faks 012 342 0380.

GEMEENTEDIENSTE-NETWERK (GDN)

6. EKUMENIESE VERTEENWOORDIGING (STAANDE)
Dr CF Claassen, Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0092, faks 012 342 0380, sel 082 856 1943, e-pos gustavc@ngkerk.org.za of gensecdrc@ngkerk.org.za
Die NG Kerk is in ekumeniese dialoog/ooreenkomste met ’n wye verskeidenheid plaaslike en internasionale kerke, en ook lid van plaaslike en internasionale liggame.

 1. Christian Development Trust (CDT)
  Dr Botha van Aarde
 2. Church Investors Group of South Africa (CIGSA)
  Dr Bertus Koorts
 3. Clergy Support Foundation
  Dr Hugo van der Linde (skakel met Predikantebegeleiding)
 4. National Religious Leaders Forum
  Ds Nelis J van Rensburg, Dr Gustav Claassen
 5. National Church Leaders Consultation
  Nelis J van Rensburg
 6. Church Leaders Think Tank
  Ds Nelis J van Rensburg
 7. Tussenkerklike Raad
  Dr Gustav Claassen, James Kirckpatrick, prof Johan van der Merwe, dr Elsje Büchner
 8. Coventus van Reformatoriese Kerke
  Dr Gustav Claassen, Andries Kritzinger, Heerden van Niekerk en verteenwoordigers uit die omgewing afhangende of die Conventus in die suide of noorde plaasvind
 9. The Evangelical Alliance of South Africa (TEASA)
  Dr Gustav Claassen, Ds Dirkie vd Spuy en me Rinel Hugo(lg is lid van die UK)
 10. Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK)
  Ds Nelis Janse van Rensburg, drr Gustav Claassen, Kobus Gerber, Andre Bartlett, Mariette van EEden, Fouche de Wet
 11. NG / Rooms-Katolieke Dialoog
  Drr Andries Kritzinger, Elsje Büchner, Gustav Claassen, prof Piet Meiring, dr Auke Compaan, me Rinel Hugo en ds Rudolph Scharneck.
 12. Direksie Hugenote Kollege
  Drr Botha van Aarde en Neels du Randt
 13. National Religious Association for Social Development (NRASD)
  Dr Botha van Aarde
 14. Staande gesprek met die Anglikaanse Kerk (ACSA)
  Drr Gustav van Eeden, Elize Morkel, Braam hanekom en Willie van der Merwe.
 15. Kommissie vir Buitelandse Bediening (KBB) van die NG Kerk, NH Kerk en Gereformeerde Kerke
  Namens die NG Kerk: dr Gustav Claassen
 16. Independent Forum for Religious Broadcasting (IFRB)
  Ds Nico van Rensburg
 17. South African Council for the Protection of Religious Rights and Freedoms
  Drr Gustav Claassen en Dewyk Ungerer
 18. Benchmarks Foundation
  Prof Willie van Heerden
 19. South African Faith Communities’ Environment Institute (SAFCEI)
  Dr Gustav Claassen en dr Nadia Marais
 20. Security Services Christian Advisory Board (SSCAB)
  Dr Dewyk Ungerer
 21. Church Unity Commission (CUC)
  Drr Gustav Claassen en Kobus Gerber

7. ANDER VERTEENWOORDIGING

 1. Struwig Bosveldtrust
  Trusteelid namens NG Kerk: Dr Braam Hanekom, 082 828 6306, 021 957 7202, braam@kaapkerk.co.za
 2. Struwig Kankernavorsing Trust
  Ds Nico van Rensburg

8. KERKLIKE MAATSKAPLIKE DIENSTERAAD (KMDR)
Voorsitter: Dr Willie van der Merwe
Uitvoerende Beampte: Dr Botha van Aarde, Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0092
faks 012 342 0370 of 012 342 0380, e-pos botha@tutela.org.za
KMDR Kantoor: Rinel Hugo 012-342 0092 e-pos rinelh@ngkerk.org.za

9. KERKLIKE MEDIA

9.1 KERKLIKE MAATSKAPPYE TAAKSPAN
2 lede Algemene Sinode – Dr Botha van Aarde en me Rinel Hugo
2 lede Direksie van BM
2 lede Direksie van Hugenote kollege
2 lede Beheerliggaam CLF
NG Kerkfamilie kan een verteenwoordiger elk op eie koste aanwys

9.2 BYBELMEDIA
Uitvoerende Hoof: Dr Pieter Fourie
Posbus 5, Wel­lington 7654, tel 021 864 8200 (k), faks 021 864 8282, sel 082 824 2385, e-pos pieter@bmedia.co.za
Redakteur: Kerkbode, mnr Neels JacksonSel 082 469 9704, e-pos neels@tydskrifte.co.za,

tel 021 864 8217 (Wellington), tel 012 342 0092 (Pretoria)
LiG (www.lig.co.za) – maandelikse gesinstydskrif vir elke Christen, Redakteur: me Francine van Niekerk, tel 021 864 8299, faks 021 864 8242,sel
082 739 0556, e-pos rene@tydskrifte.co.za

9.3 CHRISTELIKE LEKTUURFONDS (CLF)
Voorsitter van die direksie: Ds Willem Botha
Posbus 12552, Brandhof 9324, tel 051 407 7222, e-pos dswjb@ngmdvs.co.za

Bedryfshoof: Me Charmaine Stofberg
Privaatsak X19, Wellington 7654, tel 021 873 6964, faks 021 864 3678, e-pos christelle@clf.co.za
BEHEERRAAD CLF
Prof Piet Meiring
Dr Carin van Schalkwyk
Dr Eddie Orsmond
Dr Botha van Aarde
Ds Willie Schoeman
Ds Willem Botha
Ds Francois Cillie
PD Guillaume
WD Schoeman
K Moodley
Dr Gustav Claassen

Kundiges sal aangewys word soos nodig, met voorlegging aan die Moderamen.