Tuisblad Gemeentes Predikante Sinodes
Tuisblad Wie is Ons Bedieninge Nuus Skakels Dokumente Kalender
 

Wie is ons?


Die Sinode van die NG Kerk Vrystaat is een van die 10 sinodes van die Algemene Sinode en bestaan uit 21 Ringe en 157 gemeentes.

Die Sinodale Kantoor is geleë te Van Heerdenweg 20, Wilgehof, Bloemfontein
Suid 29°07'32.78  Oos 26°11'59.23

 

Direkteur - Administrasie & Finansies: Mnr JA Esterhuizen

Posadres:
Posbus 11412
Universitas
BLOEMFONTEIN 9321

Tel: 051 406 6700 (Kantoorure: Maandag tot Vrydag 08:00 tot 16:00)

Faks: 051 447 2145

E-pos: daf@ngkvs.co.za


VISIE

Lig in die duisternis, hier vir God, mekaar en die wêreld

ONS GEREFORMEERDE IDENTITEIT

 • Ons glo dat die Bybel God se skrifgeworde openbaring is. Ons bely daarom dat die Bybel God se woord in mensetaal is wat deur die Heilige Gees geïnspireer is en God se norm vir ons lewe is. Die Bybel moet na sy aard en bedoeling vertolk en verklaar word, met dien verstande dat die Bybel sy eie uitlegger is en dat elke gedeelte in sy verband uitgelê moet word. Ons glo dat ‘n lewende, persoonlike verhouding met God belangrik is vir die verstaan van die bedoeling van die Skrif.
 • Ons erken dat die post-moderne tydsgees daartoe lei dat waarhede gerelativeer word. Ons het begrip dat dit tot identiteitskrisisse en tot onsekerheid kan lei. Daarom verklaar ons opnuut ons gehegtheid aan ons gereformeerde belydenisskrifte: die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls. Ons aanvaar hierdie belydenisskrifte as bindend omdat dit ooreenstem met die Bybel as die Woord van God. Die inhoud van hierdie belydenisskrifte moet in ons harte leef. Ons vra leraars om die inhoud van die Belydenisskrifte weer op ‘n nuwe, vars manier in gemeentes bekend te stel.
 • Ons sien ons eredienste as ontmoetings met die lewende God waar Hy deur sy Woord en Gees teenwoordig is. Hierdie waarheid maak dat elke byeenkoms gekenmerk word deur ‘n diepe respek vir God. Ons erken dat daar verskillende spiritualiteite in ons kerk is wat in die diversiteit van ons aanbidding sigbaar geword het. Ons verklaar egter dat daar geen plaasvervangers kan wees vir deeglik voorbereide eredienste waar Skrifgefundeerde prediking, die wet van God en die belydenis sy plek kry nie. Ons staan daarby dat daar sekere hoekstene is wat ons eredienste kenmerk maar erken dat daar op Skrifgetroue, verantwoordelike en stylvolle wyse met die boustene op daardie hoekstene gebou kan word.
 • Ons verstaan ons roeping dat ons “Lig in die duisternis” is: “Hier vir God, mekaar en die wêreld”. Ons glo dat die waarhede van die Bybel in ons konteks moet tuiskom. Daarom aanvaar ons die uitdaging om gestuurde gemeentes te wees; mense wat diep onder die indruk is dat ons uit genade gered is en nou uit dankbaarheid ‘n verskil wil gaan maak in die gebroke wêreld rondom ons. Die besinning oor gereformeerde identiteit is ‘n noodsaaklike en voortgaande gesprek. Daarom onderneem ons om voortdurend hieraan aandag te gee.


  BELANGRIKE DOKUMENTE:

  DIE KERKORDE VAN DIE NG KERK VRYSTAAT 2013
   
   


Dekblad, Voorwoord, Inhoudsopgawe: Klik hier             

 Inhoud: Klik hier


HANDELINGE - VRYSTAAT SINODE: JUNIE 2013 - Klik hier 

AGENDA - VRYSTAAT SINODE 2013 - BOTHAVILLE -Klik hier

BELYDENIS VAN BELHAR - GESPREKSDOKUMENT VIR VRYSTAAT SINODE 2013
- Klik hier


BESTUURSHANDLEIDING - DIENSVERHOUDINGE 2010 (6MB) - Klik hier  MODERAMEN - NG KERK VRYSTAAT:

Voorsitter:

Ds Jan Lubbe                                                                                                       
Posbus 28686, Danhof 9310
Tel 051 436 2261 / Sel 082 784 9362
E-pos: janlageland@yahoo.com

Ondervoorsitter: 

Ds Helgard Janse van Rensburg
Posbus 22, Villiers 9840 
Tel 058 821 0112 / Sel 082 749 5052 
E-pos: helgardjvrensburg@vodamail.co.za

Skriba: 

Dr Carin van Schalkwyk 
Posbus 202, Philippolis 9970 
Tel 051 773 0065 / Sel 084 582 8002
E-pos: carinvs@vodamail.co.za

Sekundi: 


Prof Johan Janse van Rensburg
Posbus 26067, Langenhovenpark 9330
Tel 051 446 2547 / Sel 082 784 9046
E-pos: jjvanr@yebo.co.za


Prof Fanie Snyman
Posbus 43843, Heuwelsig 9332
Tel 051 451 2374 / Sel 082 780 8039
E-pos: snymansd@ufs.ac.za


Ds Riaan van Zyl
Posbus 207, Bethlehem 9700
Tel 058 303 2511 / Sel 083 388 3640
E-pos: riaan.vanzyl@connix.co.za


Kerkraadslede (vyf waarvan drie nie gelegitimeerdes - gekies deur Sinode):

Mnr Jan Brazelle
- Bloemfontein
Sel 083 274 4555 
E-pos: skriba@ngbloemheuwel.co.za


 
Mnr Piet Coetzer - Bloemfontein
Sel 082 771 3538
E-pos: skriba@ngbloemheuwel.co.za


Me Lizanne Dippenaar - Bloemfontein
Sel 076 704 2919
E-pos: 2006038992@ufs4life.ac.za


  
Mev Ella Kotzé - Bloemfontein
Sel 083 452 4043
E-pos: kotzeej@ufs.ac.zaMnr Francois Maritz - Bloemfontein 
Sel 074 559 2243
E-pos: francoismaritz289@gmail.com


Sekundi: 

Mnr Putu Pretorius - Bloemfontein
Prof Fanie Snyman - Bloemfontein
Ds Piet Taljaard - Arlington
Mnr Hennie van der Walt - Bloemfontein
Mev San-Marie Vorster - Vredefort

AANGEWYS DEUR EENHEIDSGROEPERINGE:

EENHEID VIR ONDERSTEUNINGSDIENSTE:


Ds Leon Foot
Jackie Krugerstraat 26 Naudeville, Welkom 9459
Sel 083 503 6674
E-pos: leon.foot@telkomsa.net


Mnr André Esterhuizen
Direkteur: NG Kerk Vrystaast
Posbus 11412, Universitas 9321
Tel: 051 406 6700 / Sel 082 771 3540
E-pos: fin@ngkvs.co.za

EENHEID VIR VENNOTE IN GETUIENIS:


Ds Anton Meiring
Posbus 43822, Heuwelsig 9332
Tel 051 451 1395 / Sel 082 415 6774
E-pos: anton@whgemkerk.co.za


 
Dr Gideon van der Watt
Posbus 11412, Universitas 9321
Sel 082 780 8038
E-pos: missio@ngkvs.co.za


EENHEID VIR BEDIENINGSBEGELEIDING:


Dr Ben Joubert
Posbus 66164, Riebeeckstad 9469
Tel 057 388 1533  / Sel 082 921 0348
E-pos: b.joubert@absamail.co.zaDs Barnard Steyn
Posbus 11412, Universitas 9321
Tel 051 406 6749/ Sel 082 842 7028
E-pos: bicsteyn@ngkvs.co.za

EENHEID VIR BARMHARTIGHEIDSDIENSTE:


Dr Koos Robb
Posbus 606, Kroonstad 9500
Tel 056 212 3366 / Sel 072 599 7772
E-pos: jprobb@telkomsa.netDs Willem Botha - ENGO
Posbus 12552, Brandhof 9324
Tel 051 407 7223 / Sel 082 441 1867
E-pos: dswjb@engo.co.za


EEN VERTEENWOORDIGER VAN STALS (LEER EN AKTUEEL) EN STK (KERKORDE:

Ds Riaan van Zyl
Posbus 207, Bethlehem 9700
Tel 058 303 2511 / Sel 082 459 6707
E-pos: riaan.vanzyl@connix.co.za
 
Dr Meyer de Kock
Posbus 62, Odendaalsrus 9480
Tel 057 354 1338 / Sel 082 459 6707
E-pos: gelmi@absamail.co.za

Waarnemer Kommunikasie:
Mnr André Esterhuizen

 

MOOIGENOEG KAMPTERREIN

        

Die NG Kerk beskik oor sy eie kampterrein, Mooigenoeg.  Dit is aan die noordekant van Bloemfontein geleë.  Hierdie terrein kan deur groepe gebruik word vir kampe/konferensies - 173 persone kan gehuisves word en twee groepe mense van ongeveer 70, kan gelyktydig geakkommodeer word. Daar is ook nou twee aparte toegeruste chalets (selfsorg) met slaapplek vir onderskeidelik drie en vier persone beskikbaar. 

     
                                                     
     

Vir 'n volledige brosjure, met inligting en kontakbesonderhede, klik hier